More information will be published soon.

לוגו SILVET נחתך למעלה בקצה העמוד. יש קו אפור דק מתחת ללוגו.

יש תזוזה של הלוגו בין עמוד הבית לעמודי הפנים.

לוגו אנזיסרג' בתחתית העמוד רחוק מאד מהתכנים. צריך לקרב.

שכחתי קודם: יש פסים שחורים עבים בחלק העליון והתחתון של תמונת עמוד השער. צריך לבטל אותם.

בחדשות שמופיעות בעמוד הבית (השקעות והפצה) חסר אייקון.

הטקסטים שבסליידר עמוד הבית נוגעים בסוס. יש אפשרות להקטין מעט את הטקסטים, או שאוריאל יכין תמונה חדשה?